NIEUWE CURSUS! MASSAGE Klik hier

NIEUW!Nu verkrijgbaar en te besteden bij ons: Horses & Gifts Giftcard


Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voor alle bestellingen via Dressuurproeven.nl gelden de volgende Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dressuurproeven.nl en op alle met Dressuurproeven.nl aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Dressuurproeven.nl is ingestemd.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dressuurproeven.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Dressuurproeven.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Dressuurproeven.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 Dressuurproeven.nl is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Dressuurproeven.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Dressuurproeven.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Dressuurproeven.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Dressuurproeven.nl gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Dressuurproeven.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten 100% met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 Alle door Dressuurproeven.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen Europa. Ten aanzien van bepaalde producten gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Klant gecommuniceerd.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4 Dressuurproeven.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of beschrijving bevat.
3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Vooraf overmaken (betaallink), IDeal, SofortBanking, Bancontact, Apple Pay, Klarna Achteraf Betalen, Credit Card, Betalen bij afhalen.
3.7 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.8 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
3.9 Indien er per abuis verkeerde prijzen zijn vermeld, zal Dressuurproeven.nl de klant hier direct over informeren. Indien de klant en Dressuurproeven.nl niet tot overeenkomst komen over de juiste prijs, heeft Dressuurproeven.nl het recht de bestelling te annuleren, en zal het bedrag van de bestelling terugstorten.
 
Artikel 4 Levering
4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling (gestreefd word om dit binnen 1-3 werkdagen te doen indien de goederen direct op voorraad zijn).
Indien de artikelen niet op voorraad zijn streven wij ernaar om de artikelen binnen 3-5 werkdagen te leveren, tenzij anders staat aangegeven.
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4.5 Wij leveren binnen Nederland en naar België en Duitsland.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Dressuurproeven.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Dressuurproeven.nl zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht
6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.
6.2 De 
producten dienen in de originele verpakking en schoon (ongebruikt en zonder haren) en onbeschadigd te worden geretourneerd. Indien hier niet aan wordt voldaan, zal er geen of een gedeeltelijke restitutie plaatsvinden.
6.3 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u gebruik te maken van de retourpagina. Zonder aanmelding wordt het retour niet accepteerd.
6.4 Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging van sturen.
Binnen uiterlijk 14 dagen na melden van een retour dient u de producten terug te sturen. Wij verzoeken u het product in de originele verpakking en schoon (ongebruikt) en onbeschadigd te retourneren.
6.5 In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen inclusief de eventuele verzendkosten, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug op het door u opgegeven bankrekeningnummer, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.
6.6 Indien het order bedrag na retour boeken van een deel van de artikelen onder de € 99,- komt, zullen de verzendkosten van de heenzending in mindering worden gebracht op het terug te storten bedrag.
6.7 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

6.8 Er zijn een aantal artikelen uitgesloten van ons retourbeleid, zoals maatwerk, gepersonaliesserde artikelen (bij overige artikelen wordt dit wordt duidelijk vermeld bij het artikel)
6.9 Voor artikelen die met transport worden verstuurd, worden de transportkosten niet teruggestort.
6.10 Retour zenden is op eigen risico.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Dressuurproeven.nl geeft op alle goederen en materialen nooit meer garantie dan door de leverancier wordt gegeven. Garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage welke als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
7.2 Dressuurproeven.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Dressuurproeven.nl.
Dressuurproeven.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.3 Indien Dressuurproeven.nl om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4 Het is mogelijk dat Dressuurproeven.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Dressuurproeven.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Dressuurproeven.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij Dressuurproeven.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.
9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dressuurproeven.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens
10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Dressuurproeven.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: - het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres - het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site - het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins
10.2 Dressuurproeven.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.3 Zie onze pagina  "privacy beleid & cookies "

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Klachtenregeling
12.1 Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland.
We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@dressuurproeven.nl. Dan zullen wij z.s.m. contact met je opnemen.
12.2 Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 13 Diversen
12.2 - Identiteit van de ondernemer
Dressuurproeven.nl
De Horst 10
6932 BS WESTERVOORT
Telefoonnummer: 0617546850
E-mailadres: info@dressuurproeven.nl
KvK-nummer: 09193636
Btw-identificatienummer: NL002013014B25

12.3 Gelieve alle correspondentie te zenden aan info@dressuurproeven.nl.

12.4 Wanneer door Dressuurproeven.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dressuurproeven.nl deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Update: Juni 2023

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, en zodat je optimaal van deze website gebruik kan maken. We slaan geen persoonlijke gegevens op.

Geautoriseerd reseller lichttherapie

Geautoriseerd reseller lichttherapie

VVV cadeaukaart
© Dressuurproeven.nl

Foto's mogen niet zonder toestemming worden gebruikt